gazetemag tv

Tuba Büyüküstün İtalyanca şarkıyla fethetti

Ferzan Özpetek’in yeni filminde rol verdiği Tuba Büyüküstün, ünlü yönetmenin dikkatini söylediği İtalyanca şarkıyla çekti.

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ka­ra Pa­ra Aşk di­zi­sin­de­ki ro­lü için öğ­ren­di­ği İtal­yan­ca­’nın mey­ve­le­ri­ni top­la­ma­ya baş­la­dı.

Dün­ya­ca ün­lü yö­net­me­ni­miz Fer­zan Öz­pe­te­k’­in ye­ni fil­min­de Matt Dil­lon ve Josh Har­nett gi­bi iki star­la baş­ro­lü pay­la­şa­cak olan Bü­yü­küs­tün, son di­zi­sin­de söy­le­di­ği İtal­yan­ca şar­kı sa­ye­sin­de ka­ri­ye­ri­nin en önem­li pro­je­sin­de yer al­ma fır­sa­tı bul­du. Ya­şa­mı­nı İtal­ya­’da sür­dü­ren Öz­pe­te­k’­in, Bü­yü­küs­tü­n’­ün İtal­yan­ca per­for­man­sı­nı gö­rün­ce et­ki­le­nip kal­bi­ni fet­het­ti­ği or­ta­ya çık­tı.

ÇE­KİM­LER Nİ­SA­N’­DA START ALA­CAK

Öz­pe­tek, he­nüz adı bel­li ol­ma­yan 11’in­ci fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ne ni­san ayın­da baş­la­ya­cak. Film, bir­kaç gün­lü­ğü­ne an­ne­si­ni zi­ya­ret et­mek için İs­tan­bu­l’­a ge­len fa­kat uzun sü­re ka­lan bir yö­net­me­nin hi­ka­ye­si­ni an­la­ta­cak. Öz­pe­tek se­nar­yo­yu ken­di yaz­dı­ğı Ros­so İs­tan­bul ad­lı ki­ta­bın­dan uyar­la­dı.

ROLLERİ İÇİN YABANCI DİL ÖĞRENDİLER

Sezin Akbaşoğulları: Al­tın Ko­za ödül­lü oyun­cu Se­zin Ak­başoğul­la­rı baş­rol oy­na­dı­ğı ‘Ya­ban­cı­’ ad­lı film­de­ki ro­lü için Ül­kü Du­ru­’dan Fran­sız­ca ders­le­ri al­dı. Film­de 80 ih­ti­la­lin­den son­ra Fran­sa­’ya il­ti­ca eden bir ai­le­nin kı­zı­nı can­lan­dır­dı.

Berrak Tüzünataç: Yö­net­men Shah­ram Ali­di’nin Can­nes Film Fes­ti­va­li­’ne gön­de­ri­le­cek fil­min­de rol alan Ber­rak Tü­zü­na­taç, Kürt­çe öğ­ren­di. Ünlü oyuncu çok zorlandığını söylemişti.

Melis Birkan: Güzel oyuncu, rol al­dı­ğı ilk ti­yat­ro oyu­nun­da Al­man­ca öğ­ren­mek zo­run­da kal­dı. Bir­kan, “Ro­lü tek­lif eder­ken ba­na kim­se ‘Al­man­ca bi­li­yor mu­su­n’ di­ye sor­ma­dı. Bir ar­ka­da­şı­mın an­ne­si Al­man onun­la ça­lış­tı­m” de­di.Bugün

Türkiye'nin en hızlı ve kolay okunan internet magazin medya haber gazetesi "gazetemag.com" da günün en güncel haberlerini, aynı zamanda arşivimizi takip edebilir, okuyabilir ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz...
GazeteMAG Arşiv Haberler

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.TAMAMDetaylı bilgi için tıklayınız.